Biz Sizi Arayalım

0312 479 1939 0505 438 38 37

Yabancı Çalışma İzni Süre Uzatımı

Yabanci-calisma-izni-danismanlik-hizmeti-basvuru-1

 • Süre uzatımı: Süre uzatımı müracaatlarında mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir.
 • Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Bakanlık Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir.
 • İzin belgesi aslı: Süre uzatımı müracaatlarında alınmış bulunan Çalışma izin belgesi aslının fotoğraflı, işveren tarafından imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak ibrazı zorunludur.
 • Vergi Borcu: Süre uzatımı müracaatlarında Şirketin vergi borcunun bulunmadığına dair Vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli yazı aslının ibrazı zorunludur.
 • YMM Tasdiki: Şirket veya işletmenin son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu, (Tablolar Yeminli Mali Müşavirlerce de onaylanabilir)
 • Bilanço ve K/Z tablosu: Özel hesap dönemi bulunan şirketler hariç olmak üzere, her yıl 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak başvurularda, şirketin geçmiş yıla ait bilanço ve kar/zarar tablosu ibraz edilecektir.
 • Adres Değişikliği: Çalışma izni verilmiş bulunan yabancı personelin çalışacağı adresin değişmesi durumunda, işverenlik veya yabancının vereceği adres değişikliği talep dilekçesinin ekinde;
     • Halen geçerli olan son çalışma izninin işyeri unvan ve adres bilgilerinin işlenmiş olduğu ikamet tezkeresinin ilgili sayfalarının noter onaylı sureti,
     • Şirketin eski ve yeni adreslerini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Kuruluşça onaylı örneği,
     • Halen geçerli olan Çalışma izin belgesinin bir örneği ibraz edilecektir.

  Süre uzatımında gerekli olan belgeler

  1. Çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi
  2. Yabancı Personel Başvuru Formu
  3. Değişiklik olması halinde, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
  4. İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge
  5. Vekaletname
  6. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti
  7. Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı
  8. Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi
  9. Mühendis,mimar ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların alması gereken geçici üyelik belgesi

 • Not : Ekol Danışmanlık mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar için gerekli olan Lise Denklik Belgesinin alınması,Yök Denklik Belgesinin alınması,Tıpta uzmanlığının yurt dışında yapan tabiplerin Sağlık Eğitim müdürlüğünden gerekli denklik belgelerinin alınmasını sizin adınıza yapmaktadır.

Başvurunuz için yasada belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadığınızı öğrenmek için Ekol Danışmanlığı  arayınız.
( İletişim :Telefon: 0312 479 19 39 Gsm: 0505 438 38 37 )